Wczytuję dane...
Regulamin obowiązujący do 24.12.2014r

REGULAMIN SPRZEDAŻY
(obowiązujący do 24.12.2014r.) 

 

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.bajkowaodziez.pl .

Sprzedającym jest T-Net Tomasz Wojdyła dostępny pod adresem 75-453 Koszalin, ul. Śniadeckich 1b/11, prowadzący działalność  na podstawie jednoosobowej działalności gospodarczej, podlegający wpisowi do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej wpisany pod numerem NIP: 687-172-64-30, REGON: 321439612, zwany także zamiennie „Uslugodawcą” lub „Sklepem”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać :

 • pod numerem telefonu: 501 40 90 44,
 • korzystając z adresu poczty elektronicznej: sklep@bajkowaodziez.pl

 

§ 1 Definicje

 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda
 3. Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta, była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie poinformować kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.
 4. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży.
 5. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Sprzedającym a Klientem, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.
 6. Sklep Internetowy „Bajkowa odzież” – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bajkowaodziez.pl, za pośrednictwem którego klient może kupić Produkt.
 7. Strona – Sprzedający i Klient.
 8. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona www znajdująca się pod adresem www.bajkowaodziez.pl.
 9. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 

§ 2 Zasady  ogólne

 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie realizacji Zamówienia.
 2. Sklep „Bajkowa odzież” prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie „Bajkowa odzież” są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Zakup w sklepie internetowym www.bajkowaodziez.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

§ 3 Składanie zamówień

 

 1. Wszystkie ceny podane na stronach www.bajkowaodziez.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową, w wyjątkowych przypadkach telefonicznie lub drogą mailową po ustaleniu z Sprzedającym.
 3. Zamówienia składane przez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numeru telefonu i adresu e-mail.
 5. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Kupującym. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. W trakcie składania Zamówienia Kupujący wyraża zgodę na umieszczanie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia.
 7. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczna odpowiedź ze sklepu potwierdzającą przyjęcie zamówienia.
 8. Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu zamówienia w przypadku płatności przelewem lub wyborem opcji „za pobraniem”.
 9. Prezentowane towary na stronie sklepu internetowego www.bajkowaodziez.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient, który przesyła zamówienie do sklepu składa ofertę zawarcia umowy sprzedaży wskazanych w koszyku  towarów. Wysłane przez sklep potwierdzenie przyjęcia zamówienia na podany przez klienta adres e-mail stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty. 

 

§ 4  Koszty i termin wysyłki

 

 1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia lub podany droga mailową. Sklep powiadomi niezwłocznie Klienta o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może je opóźnić.
 2. Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego towarów po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub e-mail ze Sprzedającym.
 3. Kupujący jest obciążony kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w zakładce „koszty dostawy”. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu oraz sposobu płatności.

 

§ 5 Płatności

 

 1. Na każdy sprzedany towar wystawiany jest dowód sprzedaży.
 2. Płatność za zamówiony towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru), lub przelewem na konto bankowe sklepu.
 3. Wysłany towar za pobraniem pozostaje naszą własnością  do czasu pełnej zapłaty ceny.

 

§ 6 Odbiór towaru

 

 1. Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przed odebraniem przesyłki z poczty lub od kuriera należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub gdy taśmy są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Brak stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie stanu ilościowego lub jakościowego przesyłki przy odbiorze może mieć negatywny wpływ na wynik rozpatrzenia roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.
 3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dochodzenia zwrotów kosztów przesyłki poniesionych w związku  z transportem zamówionych towarów w przypadku nie odebrania przez Zamawiającego bez podania jej przyczyny.

 

§ 7  Odstąpienia od umowy

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, każdy Klient Sklepu ma prawo bez podania przyczyn odstąpić od umowy w ciągu dziesięciu dni od daty odebrania przesyłki. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił śladów użytkowania.
 3. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedającego. Przesyłki wysłane za pobraniem  lub na koszt sklepu nie będą odbierane.
 4. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy wraz z dowodem sprzedaży oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
 5. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem od odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 2 niniejszego paragrafu wymagania, Sklep dokona w ciągu 14 dni od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.
 6. W przypadku naruszenia przez Klienta warunków określonych w ust 2 powyżej oświadczenie o odstąpieniu od umowy jest bezskuteczne, towar nie podlega zwrotowi, a Sprzedawca nie zwraca Klientowi zapłaconej kwoty.

 

§ 8  Procedura reklamacji

 

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru.
 2. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności i dowodem zakupu na adres: ul. Gnieźnieńska, 75-736 Koszalin.
 3. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru, koszty dostaw ponosi Sprzedawca.
 4. Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.
 5. Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru.

 

§ 9 Polityka prywatności i ochrona danych osobowych

 

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych przez klientów sklepu internetowego w związku z zakupami jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do klienta. Klienci maja prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Sklep nie użycza, nie sprzedaje ani nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami
 4. Złożenie zamówienia lub zapisanie się do newslettera jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

 

§ 10 Wartość intelektualna

 

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

 

§ 11 Postanowienia końcowe

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż od umów zawartych przed zmian Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.